Как се извършват демонтажи?

При провеждане на демонтаж за взимане на решение и разработка на технологии могат да се изготвят допълнителни изчисления. Държавните стандарти съдържат съвкупност от всичките тези изисквания. За достигане на пълният обем и съдържание на проекта на  демонтажа е необходимо да се проследи: стандарта да отговаря на следното – вид и тип на крана, неговата характеристика, шофьорите на подемните устройства, отговорността за мястото на проведените работи, дните и предполагаемата продължителност на работата, мястото, където ще се извършва, помощ чрез крана, вид натоварване, маса на товара, средства за опаковане на товара, варианти за транспортиране, място за разполагане на крана, минимално разстояние от съществуващите откоси, които следва да се съблюдават, имащи линии на високо напрежение и необходимо разстояние от тях, особени условия при влизане на техниката, да се уговори с клиента дата, адрес и телефонен номер с ръководния сътрудник, които отговаря за всичко.

Проекта за демонтажа трябва до началото на работата да бъде представен в необходимият обем за запознаване на персонала, обслужващ подемните устройства и непосредственото извършване на разрушителните работи. При влизането на няколко крана, в съответствие със стандарта се преизчисляват указанията за проекта на демонтажа:

предвидените от по-рано кранове и варианти и тяхното разположение (е много важно да имат еднакви или близки параметри), като се вземе решение за относителните средства при натоварване на товара и се определят места за разположение на крановете. Планът за разположение трябва да бъде указан с нужните размери, като се установи последователността на предстоящите операции, техният обем и скорост на изпълнение, общата маса и масата на крановете. Освен това се определя точките на приложение на усилията и способите за опаковане на товара, като се начертае маршрута за транспортирането на детайлите, изясняване на товароподемността на крана в различни работни положения, които могат да възникнат. Също е нужно да се установят възможните места за аварии, да се определят опасните участъци и да се вземат необходимите мерки за тяхното отстраняване, като се реши въпроса за допълнителните мерки за безопасност. Въвеждане на железопътни кранове с ротация при демонтаж, като  цяло е възможен. При това напълно се съблюдават всички изисквания по БДС стандарта, като се отчетат някои особености, свързани с пътищата.

Влиянията на демонтажа върху пътя трябва да бъде съгласувано и да бъде изготвено разписание за улеснение и на другите участници в движението.

Крановете и маневрената стълбица трябва да съответстват на технологичния процес на работа с отчитане на местните условия и особености по придвижване на крана.

Нужно е да се проведат допълнителни строителни мероприятия за осигуряване на надеждни места за разположение на крана в действие, така, както се обезпечават необходими резервни траверси, полагане на основа и отстраняване на препятствия в областите на действие.

Свободата на действие на крана трябва да се провери на място. Движенията на крана и приемните работи трябва да бъдат съгласувани с краниста. Необходимо е да се има разрешение за поставяне на моста, където ще работи крана. Защото при работа на язовири трябва да бъде проведена или разчетена устойчивостта на водоема. Под въздушно разположените електрически проводници работата с кран не се разрешава.

Работата с кран може да се проведе само при изградени пътища с релси.

Работата на крана при скорост на вятъра повече от 18,3 м/с не се разрешава. Насипите, по които идва транспорта и опората на крана трябва да се намира по време на работа под постоянен контрол.

Scroll to Top